Author Archives: Admin

Mwinyi Ahimiza Maimamu Wawe Waliohifadhi Qur’an

Rais mstaafu wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muugano wa Tan- zania, Ali Hassan Mwinyi ame- shauri kuwa maimamu katika misikiti nchini wawe ni watu walio- hifadhi Kitabu cha Mwenyezi Mun- gu, Qur’an Tukufu. Mzee Mwinyi alitoa ushauri huo wakati wa mashindano ya usomaji Qur’an yaliyoandaliwa na Taasisi ya al-Manahil Irfani Islamic Centre na kufanyika kwenye uwanja wa PTA ...

Read More »

Kujibu Madai Uislamu ni Dini ya Umwagaji Damu

Kila sifa njema anastahiki MwenyeziMunguPekeYake na rehema na amani zimfik- ie Mtume Muhammad ambaye hakuna Nabii baada yake. Ama baada ya hayo. Awali ya yote, hatuna budi kusema kuwa Uislamu hauhusiki kabisa na makundi ya kukufurisha ambayo yamezagaa katika zama hizi. Uis- lamu pia hauhusiki na vitisho, kuua, kukatakata viungo vya wafu na kumwaga damu kwa jina la Uislamu. Yote ...

Read More »

“Enyi Mlioamini! Mmelazimishwa kufunga (Swaumu) . . .”

Assalam Alaykum wap- endwa wasomaji wa safu hii adhimu ya Akisi ya Aya. Kwanza niwa- take radhi kwa kushindwa kuwaletea safu hii wiki iliyopita kutokana na sababu zi- lizokuwa nje ya uwezo wangu. Lakini leo Insh’Allah tuakisi pamoja Aya hizo za Mwenyezi Mungu tuli- zozitaja kutoka Surat Baqara ambazo zinase- ma: “ Enyi Mlioamini! Mmelaz- imishwa kufunga (Swaumu) kama walivyolazimishwa ...

Read More »

Taratibu na Misingi Inayoimarisha Ndoa Katika Uislamu

Imekuja Hadithi ya Mtume (rehe- ma na amani ya Allah imshukie) inayobainisha kuwa haifai kisharia kumchumbia mwanamke aliye katika eda ya kuachwa talaka tatu au eda ya aliyefiwa na mumewe, kwa kutumia lugha ya wazi kabisa. Fatima binti Kaisi (Allah amridhie) aliachwa na mumewe talaka tatu. Mtume (rehema na amani ya Allah imshukie) akamwambia: “Utaka- pomaliza eda yako nijulishe.” Eda ...

Read More »

Mlo wa tende Unavyosaidia Kuandaa Futari Kamili

Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad (amani na rehema ya Allah zimshukie), mfungaji anatakiwa afungue kwa tende, maji au maziwa, halafu aswali Magharibi na baada ya hapo aendelee kula (futari kamili). Tukizingatia aina ya virutubisho (nutrients) vinavyopatikana katika mlo wa tende, tutaweza kuandaa mlo bora kabisa ambao tutaula baada ya mtu kukata swaumu kwa tende. Pia, kuzifahamu tende kutatusaidia ...

Read More »

ramadhan, mwezi wa mashujaa

Mtume wa Mwenyezi Mungu al- ihangaika sana, machozi yake hay- akusimama, dua zake hazikukoma, mpaka joho lake likaangukia mabe- gani na Abubakar (radhi za Allah zimshukie), Swahaba wake wa kari- bu zaidi, akimpa matumaini kwamba Allah ‘Azza wa Jalla’ hawezi kukataa dua zake. Lakini huo haukuwa usiku wa kawaida na hapo pia hapakuwa ma- hali pa kawaida. Huo ulikuwa ni ...

Read More »

NABII MUSA

Moto katika Jangwa Takatifu la Mlima Tuwa Musa aliutazama moto katika Mlima wa Tuwa na kurejea nyuma huku akiwa anatetemeka. Musa pia aliona mti wa ki- jani inayokurubia weusi huku ukiungua. Lakini kila moto ulipokuwa ukizidi na rangi ya kijani nayo iliendelea kuzidi. Musa (amani iwe juu yake) aliondoka huku akitetemeka, licha ya kupata vugu- vugu la moto. Mti huu ...

Read More »

Waathirika Maafa Pemba Wapokea Misaada

Taasisi ya The Islamic Foundation (TIF) imekabidhi jumla ya tani 22.5 za chakula kwa waathirika wa mafuriko katika kisiwa cha Pemba ili kuwapunguzia makali ya maisha waathirika hao. TIF ilikabidhi misaada hiyo iliyokusan- ywa kutoka kwa wadau mbalimbali, kwa waathirika katika mikoa miwili ya Kaska- zini Pemba na Kusini Pemba, huku wilaya zilizofaidika zikiwa ni pamoja na Mkoani, Chakechake, Wete, ...

Read More »

Mauaji ya Manchester, Waislamu wajibu vipi!

Ukweli ni kwamba mauaji ya kutisha yaliyotokea kwenye mji wa Manchester nchini Uingereza wiki iliyopita, yana- paswa kutukumbusha kwamba umwagaji damu na ukosefu wa usalama duniani, unatokea kati- ka kipindi hiki ambacho ulim- wengu umedhibitiwa na madola ya kibeberu. Kile kilichoonekana kuusibu ulimwengu wa Waislamu kila siku, kwa kipindi cha miaka 17 il- iyopita, sasa kwa huzuni kubwa, kinaonekana kutokea ...

Read More »

muislamu na swaumu

“Basi atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu, au yuko safa- rini, basi akamilishe idadi katika masiku mengineyo. Na kwa wale wanaoiweza lakini kwa mashaka watoe fidia; kulisha masikini. Na atakayefanya kwa hiyari yake jema lolote, basi hilo ni bora kwake. “Na mkifunga Swaumu ni bora kwenu mkiwa mnajua. Mwezi wa Ramadhani ambao imeterem- shwa humo Qur’an ili iwe muon- gozo kwa watu ...

Read More »