Author Archives: Admin

TIF yafuturu na wabunge

Taasisi ya The Islamic Foundation (TIF) yenye makao yake makuu mkoani Morogoro imeuaga Mwezi Mtukufu wa Ra- madhani kwa kuwafuturisha wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanza- nia. Katika kuheshimu Mwezi Mtukufu wa Ramadhani ambao umejaa kila aina ya ma- funzo ikiwamo kuheshimiana, kujenga umo- ja, tabia njema, ukarimu, upendo, lugha nje- manaibadakadhaawakadhaa, TIFiliwaleta wabungewavyama,maeneonadini mbalim- bali pamoja ...

Read More »

Kudumu na ibada baada ya Ramadhani ni ishara ya kukubaliwa swaumu

Allah anasema; “Na Muham- mad si yeyote isipokuwa ni Mtume tu. Wamekwishapita kabla yake Mitume. Je, akifa au akiuawa mtageuka nyuma ya visigino vyenu (mrudi ukafirini)? Na atakayegeuka nyuma ya visig- ino vyake, basi hatomdhuru Al- lah kitu chochote. Na Allah ata- walipa wenye kushukuru. Na unaelewa nini unaposoma Hadithi ya Mtume iliyorekodiwa na Imamu Bukhari na Muslim kutoka kwa ...

Read More »

Kwa heri Ramadhan, Karibu ucha Mungu

Kichwa cha habari cha makala yangu ki- nakaribiana na maneno yaliyosemwa na mwandishi Harith Ghasani katika kita- bu chake maarufu alichokiita, ‘Kwa heri ukol- oni kwa heri uhuru.’ Nimeona niyatumie maneno kama hayo kwa kuwa yanasadifu zaidi kwenye hali zetu sisi Waislamu wa umma huu, hususan katika msimu tuliou- maliza wa Ramadhani. Katika kalenda ya Ki- islamu, Ramadhani ni mwezi ...

Read More »

Tuendeleze somo la kusamehe, kuvumilia tulilolipata ndani ya Ramadhani

Kwa hakika ngao pekee inayoweza kum- kinga muumini kutokana na dosari za kibinadamu ni kutubia makosa pamo- ja na kukithirisha ‘Istighfaar’ yaani ku- muomba msamaha Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani ni fursa muhimu ya kutekeleza amali hizi kikamilifu. Pamoja na umuhimu huo, bado mion- goni mwetu hatuna utayari wa kuitekeleza ibada hii kutokana na kuipa thamani ndo- go, na ndio ...

Read More »

Ubora Wa Kufunga siku zita za mwezi wa Shawwali

Ubora na fadhila hizi zimethibit- ishwa na Hadithi Sahihi ya Mtume (rehema na amani za Allah zimshuk- ie) iliyopokewana Swahaba Abu Ayyub al-Answari (Allah amridhie). Mtume amesema: “Mtu aliyefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafua- tisha kufunga siku sita za mwezi wa Shawwali, malipo yake anakuwa ni kama mtu aliyefunga dahari yaani milele,” (Muslim). Faida nyingine inayopatikana ka- tika kufunga siku sita ...

Read More »

Sherehe za Idd zafana Dar, mikoani

Kufuatia kumalizika kwa mfungo wa Mwezi Mtukufu wa Ramadhani, Waislamu nchini wametakiwa kudumisha ukarimu, mapenzi, huruma san- jari na kuendelea na utekelezaji wa ibada walizokuwa wakizifanya ndani ya mwezi huo kwa kuzifanya ndani ya miezi mingine isiyokuwa Ramadhani. Hayo yamebainishwa na masheikh mbalimbali walipokuwa wakiwahutubia mamia ya wau- mini wa dini ya Kiislamu kupitia khutba ya ibada ya Swala ya ...

Read More »

Serikali yaahidi kushirikiana na TIF

Taasisi ya The Islamic Foundation (TIF) ya mjini Morogoro imemkabidhi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanza- nia Kassim Majaliwa taarifa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo ya utoaji misaada kwa wa- hanga wa mafuriko Pemba na ile ya tetemeko la ardhi lililotokea mkoani Kagera mwezi Septemba, 2016. Mwenyekiti wa TIF, Aref Nahdi alikabidhi ripoti hiyo kwa Waziri wa ...

Read More »

Athari ya Funga Katika Maadili ya Muislamu na Kujenga utu

Kila sifa njema anastahiki Mwenyezi Mungu, na re- hema na amani zimfikie bwana wetu Mtume wa Mwenyezi Mungu na jamaa zake, Maswahaba zake na wote wamfuatao kwa wema. Ama baada ya hayo, ibada katika Uislamu zina athari kubwa katika kuzirekebisha nafsi, kuzitakasa na uchafu na kurekebisha tabia. Na ibada ya funga ni miongoni mwa ibada zenye mchango mkubwa un- aoonekana ...

Read More »

Makosa mbalimbali kwa wenye kufunga

Imepokewa Hadithi kutoka kwa Hudhaifa bin Yamaaniy (Allah amri- dhie) ambaye amesema: “Watu wa- likuwa wakimuuliza Mtume kuhusi- ana na kheri nami nilikuwa nikimu- uliza kuhusiana na shari kwa ajili ya kuogopa isinipate,” (Bukhari na Mus- lim). Kwa hivyo ni vizuri kulijua jambo baya ili kuliepuka. Kwa sababu hiyo tunayazungumzia baadhi ya makosa wanayoyafanya watu ndani ya Ram- adhani, yakiwemo ...

Read More »